Privacy policy

Informatie m.b.t. de persoonlijke levenssfeer

De website http://www.provamel.com/ wordt geëxploiteerd door Provamel Comm. VA, een commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, België (RPR 0420.429.375 (Kortrijk) (hierna "Provamel", "wij" of "ons" genoemd).

Provamel beschermt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de Provamel webpagina op http://www.provamel.com/ (hierna de "website" genoemd) en spant zich in om hun gegevens te beschermen. Aangezien de door ons vergaarde informatie gegevens kan bevatten van geïdentificeerde of identificeerbare individuen ("persoonsgegevens"), dient dit privacybeleid om u, de bezoekers, te informeren over (i) de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, (ii) de doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken, (iii) met wie wij deze informatie kunnen delen, en (iv) uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. De persoonsgegevens die over u worden vergaard en verwerkt conform dit privacybeleid, worden beheerd door Provamel Comm. VA.

Wij verzoeken u dit privacybeleid te lezen alvorens de website te gebruiken of persoonsgegevens te verstrekken.

Door deze website te raadplegen en te gebruiken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens vergaren, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u instemt met onze verwerking van deze informatie.

Wij wijzen erop dat u, alvorens persoonsgegevens in te voeren op bepaalde delen van de website, verzocht zal worden elektronisch te bevestigen dat u instemt met ons privacybeleid door te klikken op de knop "AANVAARDEN". Door te klikken op deze knop en deze website te gebruiken, verklaart u ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens vergaren, verwerken en doorgeven zoals beschreven in dit privacybeleid. Deze aanvaarding en instemming worden geacht even rechtsgeldig en schriftelijk te zijn als wanneer u dit privacybeleid met de hand zou hebben ondertekend door er uw handtekening onder te zetten. Hoewel dit privacybeleid elektronisch aan u is voorgelegd en door u is aanvaard, wordt geacht voldaan te zijn aan de eis van schriftelijke vorm, door welke wetgeving deze eis ook wordt voorgeschreven. Onze registratie van uw aanvaarding van dit privacybeleid, de datum daarvan, en van alle toekomstige wijzigingen van dit privacybeleid, wordt beschouwd als een afdoend en schriftelijk bewijs van uw instemming.

I. Door Provamel verzamelde informatie

Provamel verzamelt persoonsgegevens over u door uw gebruik van de website (d.w.z. alle gegevens die betrekking hebben op u als een geïdentificeerd of identificeerbare persoon), zoals uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, alsmede de antwoorden die u geeft op vragen, formulieren of studies die op de website gepubliceerd zijn.

Provamel vraagt geen persoonsgegevens van bezoekers die de algemene openbare delen van de website raadplegen, maar het verstrekken van deze gegevens kan wel nodig zijn om bijvoorbeeld productinformatie aan te vragen of te downloaden, producten te bestellen of gebruik te maken van functies op de website, bijvoorbeeld om zich te registreren voor bepaalde programma's op de website van Provamel.

Provamel verzamelt ook gegevens die u niet direct identificeren, maar die informatie bevatten over uw interesses en activiteiten die zou kunnen worden gebruikt om zaken af te leiden over u en, in sommige gevallen, u indirect te identificeren.

Afhankelijk van uw voorafgaande goedkeuring, indien wettelijk vereist, kunnen wij (of de serviceprovider die handelt in onze naam en in onze opdracht) "cookies" of soortgelijke trackingmechanismen gebruiken die wij op de harde schijf van uw computer plaatsen om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Cookies helpen ons onze website te verbeteren en u een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Ze bieden ons de mogelijkheid informatie over uw voorkeuren op te slaan en uw websitebezoek te personaliseren, uw gebruik van eventuele interactieve functies en diensten te volgen en het internetverkeer te controleren.

De meeste browsers aanvaarden bij standaardinstellingen cookies. U kunt ervoor kiezen uw webbrowser zo in te stellen dat alle cookies geweigerd worden of dat u gewaarschuwd wordt wanneer uw computer een cookie ontvangt. U dient echter te weten dat, wanneer u ervoor kiest geen cookies toe te laten, bepaalde functies van de website niet toegankelijk zullen zijn voor u of niet behoorlijk zullen functioneren. Gelieve het punt "Toegangsrechten, rechtzetting en bezwaar" hieronder te lezen indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Wij wijzen erop dat, wanneer u geen bezwaar maakt of cookies niet uitschakelt, behalve indien de wet uidrrukkelijk toestemming voorschrijft, u zal worden geacht te hebben ingestemd met het gebruik van cookies voor de doeleinden en op de manier die hierboven en in ons privacybeleid worden beschreven.

De cookies die Provamel gebruikt, kunnen niet worden ingezet om programma's uit te voeren of virussen te downloaden op uw computer. Ze geven Provamel geen enkele vorm van controle over uw computer. Provamel gebruikt geen cookies om toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen op uw computer of om zelf informatie op te slaan op uw computer (met uitzondering van louter identiteitsgegevens) of om uw activiteiten te volgen. Het voorafgaande geldt voor uw computer en elk ander soort apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Deze website is er niet op gericht persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen (d.w.z. kinderen jonger dan 18 jaar). Teneinde minderjarigen te beschermen, wordt aan websitebezoekers die willen deelnemen aan bepaalde programma's, gevraagd hun geboortejaar in te vullen om zich in te schrijven voor het programma. Minderjarigen zullen zich niet kunnen inschrijven voor het programma.

Wij wijzen erop dat het mogelijk is dat bepaalde gegevens die u ons verstrekt of bepaalde kwesties die worden behandeld in het kader van uw deelneming aan bepaalde programma's op onze website volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming worden beschouwd als gevoelige of gezondheidgerelateerde persoonsgegevens. Wij verwerken dergelijke gegevens alleen op basis van uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wij wijzen erop dat u, door het verstrekken van dergelijke informatie of het beantwoorden van dergelijke vragen voor de start van het programma en door het aanvaarden van het privacybeleid zoals beschreven in het eerste deel van dit privacybeleid, ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om dergelijke persoonsgegevens te verwerken (al dan niet onder professionele medische begeleiding). Deze toestemming is geldig voor de duur van uw inschrijving op het programma, maar u hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in dit privacybeleid. Dergelijke persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden van uw deelname aan het programma en de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden van uw deelname aan het programma.

II. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld

Provamel gebruikt de persoonsgegevens van bezoekers wanneer dat nodig is voor doeleinden als het controleren van de identiteit of leeftijd van bezoekers, het aanmaken van gebruikersgegevens, zoals een gebruikersnaam en een wachtwoord, om te antwoorden op uw vragen, om u in staat te stellen kennisgevingen, nieuwsbrieven of elektronische mededelingen alsmede algemene informatie over Provamel of gerelateerde producten te ontvangen, om u uit te nodigen of de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan studies of programma's, of om u per elektronische post of met andere elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-mail, fax, MMS, SMS enz.) in te lichten over speciale evenementen.

III. Delen van informatie met derden

Wie ervoor kiest zijn persoonsgegevens mee te delen, kan erop vertrouwen dat Provamel deze informatie niet opzettelijk zal verstrekken of verkopen aan iemand buiten Provamel.

U begrijpt echter dat Provamel zich het recht voorbehoudt een beroep te doen op derden die namens en in opdracht van Provamel werken, voor gegevensverwerking of leveringen, met name op leveranciers van webgerelateerde diensten, om webservers te beheren en informatie op te slaan op back-upschijven, en aan hen persoonsgegevens te verstrekken wanneer dat nodig is voor de verrichting van hun diensten.

Provamel mag uw persoonsgegevens openbaar maken in de volgende gevallen:

  • om gevolg te geven aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politionele of gerechtelijke autoriteiten of wanneer anderszins wettelijk vereist of toegestaan;
  • in geval van een fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of eventuele andere transactie die resulteert in een gehele of gedeeltelijke verandering van zeggenschap of eigendom van Provamel; of in geval van een ondernemingsherstructurering, faillissement, insolvabiliteitprocedure, of soortgelijke omstandigheden, indien toegestaan door en uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving.

Provamel zal zelf gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of wederrechtelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, en tegen iedere andere wederrechtelijke vorm van gegevensverwerking als gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en ook eisen dat iedere serviceprovider en/of derde die persoonsgegevens verwerkt in naam en in opdracht van Provamel, hetzelfde doet.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens zal plaatsvinden.

IV. Uw rechten

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten, om rechtzetting van eventuele onjuiste gegevens te vragen alsook om bezwaar aan te tekenen, op verzoek en gratis, tegen de beoogde verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Als u uw recht van inzage, rechtzetting of bezwaar wilt uitoefenen, verzoeken wij u ons een gedateerd en ondertekend verzoek toe te sturen, samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs, op het bovenstaande adres.

VI. Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen naar andere websites van Provamel of derden bevatten bij wijze van dienstverlening aan de bezoekers. Dit privacybeleid geldt niet voor deze andere sites. Deze sites staan los van http://www.provamel.com/ en vallen niet onder onze controle. Mogelijk geldt voor deze sites een ander privacybeleid. Wij raden u ten stelligste aan dit beleid te raadplegen wanneer u deze sites bezoekt. Gelieve het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te raadplegen op iedere site die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, eventuele producten of diensten die worden aangeboden via deze sites of enig ander gebruik van deze sites noch voor de gegevensverwerking en privacypraktijken die verband houden met deze sites.

VII. Actualisering van het privacybeleid

Provamel kan zijn privacybeleid bij gelegenheid geheel of gedeeltelijk herzien. Iedere wijziging van het privacybeleid zal worden bekendgemaakt op deze pagina en, zo nodig, ook per e-mail aan u worden meegedeeld. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van onze praktijken inzake informatie. Hierboven vermelden wij de datum waarop het privacybeleid de laatste keer werd aangepast. Het feit dat u de website blijft gebruiken, betekent dat u instemt met het privacybeleid en de eventuele geactualiseerde versies ervan.

VIII. Contactinformatie

Indien u nog vragen of zorgen hebt met betrekking tot de bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens, verzoeken wij een gedetailleerde beschrijving van uw bezorgdheid te sturen naar info@provamel.com of het onderstaande adres.

Provamel Comm. VA
Vlamingstraat 28
B-8560 Wevelgem
België

Tel.: +32 9 260 22 11